Sunday, 15 November 2015 00:00

ድምጺ ስልኪ ኣልቦ

ስዕረት ዝቅበል ዝተሳዕረ ዛሕሊ ዝስምዖ ዝቆረረ ንምቆትና ዘቃመተ ዘንቃዕረረ ተንኮል ዝኣመተ ኣብልዕለና ዝገረረ ኣይጥዕሞን'ዩ ክስዕቦ'ዩ ዝመረረ ተዋጊእና ሲዕርናዮም ዓዶም ኣብጺሕናዮም ተመሊሶም መጺኦም ሓድነት ሓይልና ኣርኢናዮም ሓሶት ወሲኮም ጸለመ ተዓጢቆም ናኣሜርካ…
Thursday, 05 November 2015 00:00

ናቅፋ

ኣየ መገዲ መገዲ ሓቂኣየ ውሳነ መስታ በርቂትሕባእ ትግብት ብዘይ ኣሳሕዮንሚልዮናት ትሓብኦ ትደብዮንሕጊ ትጸልኦ ካብመንፈስካ ትኣልዮነውሪ'ዩ ነውሪ ሕጂ ጉየ ኣረክቦ ገንዘብ ኩሉ ግዝየ ናይህዝቢ ህዝቢ ይግልገለሉ ቡኡ ይዓቢብስራሕ ትረክቦ ብኡ ትነብርሕጊ…
Tuesday, 29 September 2015 00:00

ህዝብን ሻዕብያን

ሕልናን እምነትን ዝገደፈ ሓድጊ ጽንዓትን ምጽማምን ዘበራብር ባህጊ ህዝብን ሻዕብያን ከምሰርብን ደበናን ታሪክናስ መቀጸልታ ኣለዎ ከም በርቅን ነጎዳን ዝመላለስ ክቢ ብራከ ዝውስክ ዝወራረስ ጽንዓት ጸላእቱ ዘምክክ
እታ ማሕላ: ንሳ እያ ሓንቲ ካብ ኩሉ: ዝጸንዐት ጽንዕቲ ንሳ'ያ ማሕላ: ሓድጊ ሰማእቲ! ኣብ'ቲ ናይ ክሕደት: ዝጸንከረ እዋን ጸላኢና'ውን ዝፈልጦ: ከለና ህያውያን ምንባርና ዝኸሓደ: ናይ ሽርሒ ጠቢባን!
Thursday, 11 June 2015 02:00

እንታዩ ተደልዩ

ኣቱም ሰባት ዓይንና ከጥፍኡና ሓሳብ ናይዞም ሰባት እዝንና ክልኩቱና ክሳድ ወድኣዳም ዝበትኩ ጉሪላ ፈኒካ ንብዓል ሊብያ ሸሚምካ ኣብታኬላ ንሓቂ ቀቲልካ ገኒዝካ ሰቂልካ ኣብ ባሬላ እንታይ 'ዩ እዚ ናይ Human Rights…
Thursday, 11 June 2015 02:00

ነዛ 20 ሰነ

ነዛ መዓልቲ ነብልጻ ንፋጽየላ ብሉጽ ፋጻ ነክብራ ፍሉይ ክብረት እሳ እያ ናይ ህላወና ሰረት ግን ነስተብህል ነዛ ማዓልቲ ዕምርቲ እያ ሒዛ ነቶም ሰብምዕልቲ
Page 2 of 8