Friday, 14 February 2014 22:24

ሻዕብያ

ኤርትራዊ ዲካ እንታይ'ዩ እምነትካ ካበየኖት ፍጥረት ኢካ ተባሂለ ተዝሕተት ከምሰብ ሻዕብያ'ዩ እምነተይ ኣላህን ኣምላክን ኣይፈልን ኣብዓራግ ብሊቃት ፋሕ ማሂመት ኣብማራት መረብ'ዩ ደገሰላመይ ብንቅሓት ሻዕብያ ኣብ ኣዳብር ዓደይ ምስ ነቃሕኩ ምስገበርክዎ እምነተይ ተሓቲተ ከምዝክተል ትእዛዛቱ ተባሂለ…
Thursday, 13 February 2014 19:58

ኣስመራ

ውግእ ምስጀምረ ሰዓት ዓሰርተ ረፍዲ ኣለው ሃለው ኣውሊዕ ዕርዲ ኩሉክም ኣብመስመር ምስበለ ዕዲ ዝብል ዘሎ ምስተሳለጠ እቲቀዳማይ ቅዲ ኩሎም ሃለው ኢሎም ኣብመስመር ቀጻሊ ትእዛዝ ሰሚዕካ ንምብራር ዕዲ ክሳራታትኩም ሓብሩና ውጋኣትኩም ስዋኣትኩም ከይጸልመተ ክንቅጽል ኢና ኣጻፍፉ…
Tuesday, 11 February 2014 14:58

ውጉእ ናይ ስነኣእምሮ

ኣብኩናት ስነኣእምሮ ዝተወጋእኩም ኣብ ጫውጫውታ ቀላይ ዝሓንበስኩም ኩሉ ተጸንቂቁ መዋግኢ ጣያይትኩም ርእስካ እንተተወቂዕካ በዚ ናይጥፍኣት ኩናት ከም ባካሮ ነዛ ታሪክ ዝሓዘለት ባንደራ ጽንዓት ኣይ ባንደራናን እያ ትብል ትኣቱ ናብመዓት ስለዚ ናይጥፋትና ቶክሲ ካብ ሲማኖፍ ክሳብ…
Tuesday, 11 February 2014 14:58

ንመስገደለት መስዋእቲ

መስዋእቲ ክትፈልጥ ኣብ ታሪኽና እሞ ተዓዘብ ኣፍጥጥ ነዊሕ ዝጥምት የዔንቲጸበባ ዝትርብዕ ትእምርቲ ራህዋ ዝሓስብ የእምሮ ብራኢ ዝተንድቀ የእምሮ መሪር ጋሃነም ጸላም ጸበባ መከራ ኣብሲኦል ክትፋለም መሪር ክረምቲ ህሮርማ ሓጋይ ሕገተፈጥሮ ዘይጻወሮ ራኣይ ከንግስ ንራህዋ ሰላም…
Saturday, 08 February 2014 22:12

ፈንቅል ገዛእቲ ዝነቅል

ሕንቅልሕንቅሊተይ እንተይሎምካ ትብል ሰናቢተይ ፈንቅል እንተልካ ናጽነት ቅጅል ትብለካ ጭርጭር ዓበደ ኣይኮነን ናይሽደን እዩ እቲ ናይባሓቂ መከራ ዘብንን ስርሒቱስ የንቃዕርር እምበር ዘይደንን ኣብ 9 የካቲት ናደው ዘግዓረ ብጾቱ እዩ ከፊሉ ኣብነዋሕቲ ዓመታት እናጠዓሞ ዕረ ዋኒን…
Friday, 07 February 2014 13:32

ፈንቅል

ስርሒት ፈንቅል ሰምዩ መጽናዕቱ ኣጻፊፉ ሰለስተ ኣንፈት መጥቃዕቲ ኣብሐደ ለይቲ ውግእ ዓድዕለ ምስወደኣ ከየርከበ ማኣልቲ ገለ ክፋል ንደንጎሎ ገለ ክፋል ንውሽጢ ባጽዕ ኣብ ዓረዛ ምስ ደገሞም መትሓዚ ሲኢኖምሉ ነቲ ባርዕ ግን ዝጠፍእ ባርዕ ኣይኣጎደን ሽደን…
Page 8 of 8