Tuesday, 11 March 2014 15:45

ንኪድ ናብ ምዕራፍና

ነገር ብምሳለ መዝሙር ብሃለ ስራሕና ኣጽፊፍና ስጉሚ ድዘለለ ቀስቲ ቀይስና ሓይሊ ደሪዕና ወስታ ወስ ኢልና ኣስተካኪልና ናዕታና ጽፈት ወሲኩ ኣወዳድባ ሓይልና ዓቅሚ ደሪዕና ክእለት ኣማዕቢልና ምዕራፋት ወዲብና ኣስተካኪልና ሰሪዕና ኣርእስቲ መደብና ከይቀየርና እሳ እያ እታንፈልጣ…
ንጅግና ጀጋኑ መ. ጀነ. ገረዝጊሄር ሎሚ ክንነግረሉ ከነልዕሎ’ወ ነቲ ሓርበኛ ጅግና ንተጋዳለይ ብሓላሉ ሎሚ ከንዝክሮ ንቕያ ጽንዓቱ ንዘይጽንቀቕ ዓቕሉ እምበር ንሱስ ገይረ’ኳ ኣይበለናን ስለዘይኰነ ኣመሉ። ብፍቕሪ ሃገር ተሳሒሉ ብ1971 ሰውራ ተጸንቢሩ ኣብ ኵሉ ግንባራት ተዋጊኡ…
እዛ ዓለም ዘይትገድፍ ዓረም ትመርጽ ሰብኣይ ዘይርከብ ዳሕራይ ነዚወዲ ዝመስል ከምቲናቱ ገሩ ደጽልል ኣብሃገርና ዘይኮነ ኣብዓለምና ድሕሪ 100 ዓመት ኢና እንተሪኢናውጩ መዐቀኒኡ ውጩ ቁመንኡ ውጩ ስብእነቱ ውጩ ናይልግሰት ውህበቱ ብጹእ እዩ ኣታ የለን ከምናቱ ዘጀጁ…
Wednesday, 05 March 2014 18:37

ናይ ዘበና ፍልስፍና

እምነት ንመንቲ- ደይ ንሓጢኣን ሓደራ ንሰብ መብጽዓ- ንሰብ ኪዳን ፍናን ምስሓቂ- ሞራል ኣብመትከል ሓይሊ ብደይ ዓመጽ-ኣብቃልዕ ብደይምክዋል እዛ ዓለም እዚኣ- መገዲ ኣርባዓ እያ ትፍጠር ትሓልፍ- ናይባህሪ መርኣያ ጽቡቅን ቅኑዕን- እፎይታ ናይመንፈስ ዘልኣለማዊ ቅሳነት- ዘልኣለማዊ ሓጎስ…
Sunday, 02 March 2014 13:30

ሃማዴኤ

ኣደ ማሃዛ ስድራ ኣደ ሓበን ገዛ ኣደ ቀስቲ ሂወት ካብኣ ንፍጠር ካብኣ ነዋህልል ጽንዓት መዓስ እዚ ጥራይ ኣደ መቀጸልታ ሓረግ ፈራይ ማሙቅ ማይቤት ስድራይ ዓንደይ እያ ዋላ ኩሉ ሰርወይ እንባኣር ማሕበር ሃማዴኤ መንደቁ ኣደታት ካብኮና…
Wednesday, 26 February 2014 15:19

ስደት

ወጋሕታ'ዩ ግን ጸልማት ዛሕሊ ተጎልበበ ጀዋት ግብዝበለ ይሓስብ እሞ ሓሳባት እንታይ ይገብር ኣልኩ ኣብዚምዓት ዘኪረያ ነታ ምስላ ናይኣብዋት ምስህዝብካ መዓት'ሲ ዳርጋ ግዓት ስደት መዕቆቢ መሲሉኒ ተሰዲደ ንኩራይ ጣዕሳ ወሲከሉ ዝገደደ ካብልምደይን ፈተውተይን ተፈልየ እቲምሕካል ኣዝየ…
Page 7 of 8