Thursday, 10 April 2014 22:20

በሪ ጽንዓት

በሪ ጽንዓት ዘይትዕጾ በሪ ዕጥቅና እያ ኣብ ወሎዶታትና ትዛሪ ኣበይ ኣሎ ቁልፊ ናይዚ በሪ ምስጥር ኮይንዋ ነዛዓለ ኣፍሪሂዋ ከምቁሪ ዓቢ በሪ እንባደንደን ንፍርዲ ዓለም ዓመጽ ሓያላን ዘበርዕን ሰንሰለቱ ገቲሩ ትርቢዒት ናይ ጽንዓት ባዓል ትግሰ ቦሊቦል…
ፍቅሪ ኣውራጃ ፍቅሪ ቢሄር ኣይሰርሕን'ዩ ብጀካ ፍቅሪ ሃገር ክቡር ውርሻ'ዩ እዚክብሪ ዋኒን ህዝቢ ኤርትራ'ዩ ንዘላለም ነባሪ ፍቅሪ ጋል የብለካ ሃነይነይ ፍቅሪ ሃገር የምብረካ ምስመለይ ምስልምና ክርስትና ንኣንጻር ሃገር ዝኩኑኑ ሓደ እዮም እዞም እምነተት ዘይፈላሉዩ ኣብ…
Friday, 28 March 2014 09:31

ክብሪ ንስውኣት

ቀመም ንቀመምቲ ሕብሪ ንሳኣልቲ ራዕዲ ንሩዑዳት ክብሪ ንስዋኣት ግዜ ዝሓልፍ ሕልሚ ዘህተፍትፍ ድልየት ምስዓቀናት ዘውዲ ንስውኣት
Friday, 21 March 2014 22:14

መጋቢት

እንታይ ዳሉ ክፍሊት መጋቢት ብልጽቲ ወርሒ ኣብ ሰውራና እናተባህለት ውጩ ወሲዳ እንተመሰለና ዝወደእት ቫይናክ ሃንጀማ ደሱ ንምንታይ ደለየት ግን ኣብ ሕድርካ ምምካክ ነቲ ትኣምነሉ ዕላማ ምትካክ መስዋእቲ ንዕላማካ ህልክ ክፍሊት ነቲ ሓያል ግጥም በቶም ብሉጻት…
Friday, 21 March 2014 10:51

ስርሒት ውቃው

ኣብዚ ዝዓኾክካሉ ህላወ ድዘራእካሉ ኣብዚ ዝተፈተንካኩ ደው ዝበልካሉ ናይ ጽንዓት ጥምቀትካ ዝነጸካሉ ምረት ሕሰም ስቃይ ዝሰተካሉ ግብግብ ኣንጻር ዓማጽያን ኣብቲ መሪር ሲኦል ዝበንን ኣብቲ ጽንኩር ሰብ ክፋለም ኣብቲ ድምጺ ሓሳረ መከራ ዝሃምም
Monday, 17 March 2014 12:34

ህ.ግ.ሓ.ኤ.

እሳ እያ እታ ኣደ እሳ እያ እታ ሕሳስ ልደ ወዳኢት ሽግራት ነቲ ዝመረረ ህግሓኤ እዩ ሽማ እዛዓረ ምስ እዛሕያወቲ ኣደ ዝነበረ ኣብ ዉዑይን ዝሑልን እቲ ዝተረረ ኣብ ዛዕዛዕታ ቀዝሒ እቲ ድዛሓለ ሙቀት ኔርዋ ዋዒ ከምዘየለኣብ…
Page 6 of 8