Sunday, 02 November 2014 01:00

ዮሃና ንሃማደኤ 35 ዓመት!!

መን እያ እታ ኣደ!ፈንጢሳ ዝወጸት ካብ ደልሃመትታሪኻ ክትድህስስ ተመሊሳ ንድሕሪትኣብ ፍልመ ድስነት ባዕላ ተፍሪስድራቤት ትኣሊ ከምኡውን ትፈሪ
Tuesday, 28 October 2014 14:23

ናይ ጊሓት ሓሶት

ፍጹም ኣብ ዓለም ስለዘየለ ማሕላ ውን ብማሓሊኡ ስለዝልለ ዘደናግር ክደናገር ክህውትት ክጠፍእ ዝኣመነ ብእምነቱ ስለ ዝጽመም ከምብጹእ ድሕሪ ሎሚ ጽባሕ'ዩ ዝመጽእ ዝሓለፍካዮ ገምጊምካ ስለ ትሓልፎ ብሒቅ እካ መታን ክጽብቅ ብላፋ ዝላፎ ንታሪኽ ከኣ ከዳዕ ጥራይ…
Saturday, 11 October 2014 18:23

ክብርና

መስመር ገዛና ኮሎገና ንፈልጦ ንጋሻና ንቀደም በል ኢልናንዲና ንውጥጦ ስነምግባርና እንታይ ክወጾ ክብርናስ ዓለም'ዩ ዝፍልጦ ክብርና ክብሪ ክቡራት ጻዕርና ጻዕሪ ጻዕራማት ኒሕና ኒሕ ጽኑዓት ፍቅርና'ስ ፍቅሪ ፈቃራት ዴሳ ኣይኮነን ጤሳ'ዩ ናትና ግራት ስለዚ ጤሳና ክንሕሉ…
Tuesday, 23 September 2014 11:07

ጸይቂ ክርዳድ ሃገር

ልዋም ድቃስ እፎይታ ትንፋስ ዝከልኣና ዘዕገርግር ዝሸቡብ ከምንፋስ ሰላም ቤትና ፍቅሪ ገዛና ጨንጋዕታ ደምና ህርመት ልብና ሓልዮትና ክብረትና ንሃገርና ኣይጽንቀቅን'ዩ ቀልብና ሕልናና ኣውሎ ንፋስ ተሸቦበ ውን ኣብመስመርና ጽኑዓት ኢና ኣንጻር ተጻባእትና ከዳዕ ቀደም ጸረ ገድሊ…
Monday, 21 July 2014 12:07

ቦሎኛ

ሕውስውስ ዝበለ ስሚዒት በበይኑ ዝዓይነቱ ሚዛናት ዝረሰነ ዝነደደ ብሃገራውነት ካብዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይዓለማት እንታይ ምዕቃብ ተበልካስ ኤርትራውነት ተዘርካስ ኣብጉዕዞ ቃልሲ ዝተፈልየካ ኣዚካ ትፈትዎ ማሓዛካ ዓርክካ ብጻይካ ኣብጎደና ሰውራ ብሓንሳብ ዝመረሽካ ዝዓኮክካ ኣብ ኩናት ሰማንያታት ብሓንሳብ ዝተወጋእካ…
Sunday, 22 June 2014 11:27

ንቦሎኛ ድቅድቅ

ንኪድ ንቦሎኛ ንሕድስ ተዘክሮና ወጃዕጃዕ ንበል ብዛዕባ ሃገርና ትልምታት ንሓንጽጽ ነፍስስ ርእይቶና ተራኪብና ነሐይል መንነትና ኣብዚ ንግደት ሓድነት ኣብዚ ናይ ፍቅሪ ንግደት ኣብዚ ናይምትእክካብ ሰረት ምህላውካ'ዩ ዝዓበየ ዓወት ክቡር ንግደት ክቡር ታሪክ ዝሓዘለ ብደሴት ሳሕል…
Page 4 of 8