Wednesday, 01 April 2015 02:00

Greetings to our CT4TPJE cyclists

ቀልበይ ምሳኹምድምጸይ ንዓኹም! أنا معكم صوتي لك ! I Am With U My Voice To U!
Thursday, 12 February 2015 01:00

ዕቱብ ህዝቢ

ኣብሓራጅ ዘይወርድ ህዝቢ ዘይታፋነን ጥሙር ከምንህቢ መንጠሪ ባይትኡ ተኣውጁ ዘይጣራዕ ፍጹም ዘይጀጁ ውልዕውልዕ ኢሉ ፈረጁ ዕርቡን ዘይከፈለ ዘየለ ዋላሓደ
Wednesday, 11 February 2015 01:00

ስራይ

ስራይ ታሪክ ክትኣምኖ ዘጸግም ዘይኣርግ ፍጻመ እናሓደረ ዘስደምም ሰሪሕካዮ ከተብቅዕ ንክትገልጾ ድጽግም ውዕለትካ ከሎ ተመሊሱ ንዓካ ዘርምም ነዊሕ ተጋዒዝካ ከይደከምካ ግዝየ ሓሊፉ ከይበላዕካ ዘይጠመካ ጎሮሮ ነቂጹ ቃዕቃዕ ኢሉ ደይጽማእካ ብልጭታካ ተድምቅ ዘይጎድል ወስታካ ከመይ ከመይ…
Saturday, 29 November 2014 10:06

ንሕና

ምስልና ናይዘበናት ሓይልና ናያብዋት ንያትና ጸዋራት ሕላገትና ጻዕራማት ባህርያትና ቁኑዓት ዘይናህና ዘይንጥምት ናህና ጥራይ ነቃምት ናብትርኢትና ኢና ነእንፍት ድሌትና ማሕበራዊ ፍትሒ ኣይንዕገትን ብዝተፈጥረ ቀዝሒ ምስጢርና ሓድነት ዓቅልና ጽንዓት ክብረትና ብጻይነት ውጺኢትና ተወፋይነት ትሽዓተ ይዕኑድና ሓሙሽተ…
Thursday, 20 November 2014 13:07

ናይ ዘበና ላጂን

ትጭውያ ንሓውካ ምስጎና ወጊንካ ሕልና የዕቢርካ ገንዘብ ኣፍቂርካ ንሎሚ ረሲዕካ ጽባሕ ምስበጻሕካ ኤርትራዊ ሕልና ይወቅሰካ ኣሎ ኣይፋልካ ግን ዝግ ኢልካ እሞ ሕሰብ ኣብሂወትካ ዝሰኣል ዘሎ ሰበብ ተታሊልካ ብረሳሕ ገንዘብ ትፍንፈን ኣለካ ኣብናይ ዘርእካ ባብ ንሕሱም…
Friday, 14 November 2014 11:12

ከም ጻዕርና

ከምትምኒትና ዘይኮና ንነብር ከምጻዕርና ኢና ንሓድር ብልጭልጭ ዓለም ከየስተብሃልና ተጠንቂቅንና ይዕንትና ከይተደጓሕና ንምርሽ ኣብናይ ውሽጢ ጽባቀና መሮር ሰፊርና ተዓንጊልና ማእሪርና መግረፍቲ ዓፋኝ ጸርና ተጸሚምና ከምሓዘንተኛታት ሓዚና ከይተኮርመና ብምንዳድ ዓድታትና ከይተባህደልና ተግባር ሰንበት ዓባይ ከየሰንበደና ኣብቲ…
Page 3 of 8