LYRICS_Old

LYRICS_Old (34)

ስራይ

 |  Wednesday, 11 February 2015 01:00
ስራይ ታሪክ ክትኣምኖ ዘጸግም ዘይኣርግ ፍጻመ እናሓደረ ዘስደምም ሰሪሕካዮ ከተብቅዕ ንክትገልጾ ድጽግም ውዕለትካ ከሎ ተመሊሱ ንዓካ ዘርምም ነዊሕ ተጋዒዝካ ከይደከምካ ግዝየ ሓሊፉ ከይበላዕካ ዘይጠመካ ጎሮሮ ነቂጹ ቃዕቃዕ ኢሉ ደይጽማእካ ብልጭታካ ተድምቅ ዘይጎድል ወስታካ ከመይ ከመይ…

ንሕና

 |  Saturday, 29 November 2014 10:06
ምስልና ናይዘበናት ሓይልና ናያብዋት ንያትና ጸዋራት ሕላገትና ጻዕራማት ባህርያትና ቁኑዓት ዘይናህና ዘይንጥምት ናህና ጥራይ ነቃምት ናብትርኢትና ኢና ነእንፍት ድሌትና ማሕበራዊ ፍትሒ ኣይንዕገትን ብዝተፈጥረ ቀዝሒ ምስጢርና ሓድነት ዓቅልና ጽንዓት ክብረትና ብጻይነት ውጺኢትና ተወፋይነት ትሽዓተ ይዕኑድና ሓሙሽተ…

ናይ ዘበና ላጂን

 |  Thursday, 20 November 2014 13:07
ትጭውያ ንሓውካ ምስጎና ወጊንካ ሕልና የዕቢርካ ገንዘብ ኣፍቂርካ ንሎሚ ረሲዕካ ጽባሕ ምስበጻሕካ ኤርትራዊ ሕልና ይወቅሰካ ኣሎ ኣይፋልካ ግን ዝግ ኢልካ እሞ ሕሰብ ኣብሂወትካ ዝሰኣል ዘሎ ሰበብ ተታሊልካ ብረሳሕ ገንዘብ ትፍንፈን ኣለካ ኣብናይ ዘርእካ ባብ ንሕሱም…

ከም ጻዕርና

 |  Friday, 14 November 2014 11:12
ከምትምኒትና ዘይኮና ንነብር ከምጻዕርና ኢና ንሓድር ብልጭልጭ ዓለም ከየስተብሃልና ተጠንቂቅንና ይዕንትና ከይተደጓሕና ንምርሽ ኣብናይ ውሽጢ ጽባቀና መሮር ሰፊርና ተዓንጊልና ማእሪርና መግረፍቲ ዓፋኝ ጸርና ተጸሚምና ከምሓዘንተኛታት ሓዚና ከይተኮርመና ብምንዳድ ዓድታትና ከይተባህደልና ተግባር ሰንበት ዓባይ ከየሰንበደና ኣብቲ…

ዮሃና ንሃማደኤ 35 ዓመት!!

 |  Sunday, 02 November 2014 01:00
መን እያ እታ ኣደ!ፈንጢሳ ዝወጸት ካብ ደልሃመትታሪኻ ክትድህስስ ተመሊሳ ንድሕሪትኣብ ፍልመ ድስነት ባዕላ ተፍሪስድራቤት ትኣሊ ከምኡውን ትፈሪ

ናይ ጊሓት ሓሶት

 |  Tuesday, 28 October 2014 14:23
ፍጹም ኣብ ዓለም ስለዘየለ ማሕላ ውን ብማሓሊኡ ስለዝልለ ዘደናግር ክደናገር ክህውትት ክጠፍእ ዝኣመነ ብእምነቱ ስለ ዝጽመም ከምብጹእ ድሕሪ ሎሚ ጽባሕ'ዩ ዝመጽእ ዝሓለፍካዮ ገምጊምካ ስለ ትሓልፎ ብሒቅ እካ መታን ክጽብቅ ብላፋ ዝላፎ ንታሪኽ ከኣ ከዳዕ ጥራይ…

Page 1 of 6