Thursday, 22 December 2016 16:30

ኣካ ርኣናዮም መኹባዕቲ ታሪኽ ዝጎለሎም ሓተላ

Rate this item
(2 votes)

ኣካ ርኣናዮም
ያኢ ሃመማ ተኣኪቦም ኣልባ ክኸፍቱ
ሰብ ርቡጽ ዕብዳን ገበታ ዝሃውተቱ
እኒ ብዓል ቃርማ ልኡኻት ማለሊት
ጥብጡባት ዘጠብተብዎም ደቂ ማይ ጠላሚት

መኹባዕቲ ታሪኽ ዝጎለሎም ሓተላ
ለቕለቕቲ ሃሱሳት ኮራኩር ጭፍራ
ኣካ ራኣናዮም ውጹኣት ዕርቃን
ምልክት ንድየቶም ኣድሂብሎም ዕብዳን

ኣብ ዛሬባ ክድዓት ዝጨጭሑ ዓለቕቲ
ኣብ ጀቕጀቕ ተጸትዮም ሰልሚ ዓዘቕቲ
ኣካ ርኣናዮም ሂወቶም እካ ዘይመርሑ
ገበታ ክልህልሁ ናይ ጻዕረሞት ክነብሑ

ኣካርኣናዮም ብዓል ትርከ ምርኪ
ታሪኽ ዝጸየኖም ጉርደ ምርዲ
ሕልንኦም ዝሸጡ መሬቶም እንዳተዘምተ
መንቀላውጥቲ ሓሹላት ብዓል መሸተ

በጽሒ እንዳተሰየፈ ታሪኽ ብደሙ እዳወረቐ
ብዓል ቃርማ ኣካ ርኣናዮም ክገፋግፉ ትርፍራፍ ዘዝወደቐ
ብቑንጣሮ ዕስበት ዝተመወሉ
ፍቱሓት ስረ ወይጦት ጉሓላሉ

ትማሊ ዝዛረየ ደም ሓዎም ገና ብውዕዩ
ንብዓት ኣዲኦም ገና ኣብ ምዝራዩ
ስለ ክብሪ ስለ ሪሙ እንዳሓለፈ ስዉእ
"ይርሓሰና" ክብሉ ንእንጉይታ ኣዛብእ

ኣካ ርኣና
መልመጽቲ ቢያቲ ትፍኦም ዝልሕሱ
ወገናውያን ዝንቡዓት ሓሞቶም ዝፈሰሱ
ዝሩጋት መዓንጣ ብራሾኦም ዝጎደለ
ብዓል መስከበ ሽለት ሓንጎሎም ዝኣጎለ

ኣካ ርኣናዮም
ምስ ደቂ ውቤ ደቂ ኣሉላ
ምስቶም ሓሳዳት ጠለምቲ ማሕላ
ምስቶም ሕብሪ ዓይኒ ዝፈልዩ ደቂ ማይ ጠላሚት
ኤርትራውነት ተሓሲሞም ተመሓዝዮም ምስታ ከዳሚት

እንተ ንሕና ሰኣን ዕርፊ ምጽናዕ ነግሒ ነይነባላሹ
ጽርዲ ትማሊ እንተተደግመ መሊሱ
መብረድ ስሕለትና ጽንዓት ዓንተቦና እዩ ፈውሱ

ዓወት ንሓፋሽ
ኣሸናፊ ኣብርሃም (ኣሼ )
19 /12/2016
ጀርመን

Read 709 times
More in this category: « ከመይ ዘይሕበን