Thursday, 22 December 2016 00:00

ከመይ ዘይሕበን

Rate this item
(0 votes)

ይሕበን እወ ከምይ ዘይሕበን
ሳላ መን ዲየ ሓሊፈዮ ጸዋግ ዘመን
እንሆ እንዶ ሺሻይ መሊኡ ትወን
እንቋዕ እባ ናተይ ኮንኩም ተመስገን

ይሪኢ ዶ የለኹን ከባቢየይ ሓድሕድ ክተፋነኑ
ርግኣት ተሳኢኑ ሰላሞም ሽታ ማይ ኮይኑ
ብሰንኪ ዘይተወደነ ምሕደራ ኣሕዋት ክጨኻኸኑ
ከመይ ደኣ ዘይሕበን ዘርኣይ ሰሱኑለይ እልፊ ኣእላፋት ኩኑ

ዓቕሊ ጹረት ንኽሰት ምስ ጽማመ
ሳላ ዘይንኪ ጽንዓት ዋላ ተካል እዋን እንተ ሓሰመ
ሳላ ሓድነት ሓደ ልቢ ኣብ ቅርዓት ሃገር ዘዐመ
ሳላ ሕራነ ሳላ ዕትበት ስኒ ብሓቦ ዝተሓርቀመ

ከመይ ደኣ ዘይሕበን ዘይኮርዕ ደረተይ ዘይነፍሕ
ነዚ ራህዋ ሎሚ ንኽዝበጽሕ እንዲኹም ሓሊፍኩምለይ ኣባጽሕ
ከመይ ደኣ ዘይሕበን ቀሲነ ዘየሳፍሕ
እንሆ እንዶ ወጊሑ እቲ ዘይመስል ዝጸብሕ

ይሪኢ ዶ የለኹን ምስ ስቡሕ ከርሰን ማና ክጽበያ
ክብረን ኣሕሊፈን ክኾና መሳርሒ መጋበርያ
ንግብዝና ተኾርምየን ብተጸባይነት ማሲነን
ምስ ጻዕራም ትጉህ ንውራዩ ህዝበይ ከመይ ዘይሕበን

ለሰታተይ ሰሲኑ ሳላ ብጽፍረይ ዝዓይይ
ሳላ ብርእሰ ምርኮሳይ ንዕብየተይ ዝጎይይ
ሳላ ህርኩትናይ ደበና እንዳ ኣማተይ ዘየማዕድው
ሳላ ሓኾት ዝበልኩ ዝባነይ ብጽዖት ክሳብ ዝድንብው

ከመይ ዘይሕበን ኣብ ሓደ ቅርዓት እንድዩ መጋርያይ
ዛሬባ ቀጽረይ ጽኑዕ ደጎሉ ዘይሰግሮ ኣባይ
ሳላ ብደም ደቀይ ዝኸለልኩ ዶባት እጀታይ
እንሆ እንዶ ሰላመይ ኣውሒሰ መሬተይ ባሕሪ ምስ ሰማይ

ሳላ ጽንዓት ትማሊየይ ፈተነታት በብእብረ ዘምከነ
ሳላ ብዓመጽን ዓሎቕን ሽርሕን እገዳን ርእሰይ ዘይደነነ
ሳላ ንኽሰት ትማሊየይ ዘይነከየ እንሆ
ብግዜ ምሂረዮም ሰጊድ ሰላም ኣቢለዮም ሳላ ታ ብድሆ

ከመይ ዘይሕበንንንንንን

ኣሸናፊ ኣብራሃም(ኣሼ)
17/12/2016
ጀርመን

Read 546 times