Sunday, 17 January 2016 00:00

ናቕፋ

Rate this item
(0 votes)

Nakfa

ናቕፋ ሰማእቲ ቀይሮም ናቕፋ ተቛመርቲ
ነዛ ሃገር ዘየበርከቱ ሕፍንቲ
ብምጥፍፋእ ዝተኣከበ
ዝገብርዎ ጠፈኦም ግዜ ምስርከበ
ገንዘብ ተኸዚኑ ኣብ ጎርቤት ሃገር
ኣብ ክንዲ ኣብ ባንክ ዝንበር
ጉጂለ ጥፍእት ክብብ ክብብ
እንታይ ንግበር መጺኡና ሰበብ
ከም ዝሓመመ ከልቢ ዕብዳን
ንብረት ምግዛእ ምቅድዳም
ወርቂ ‘ዶ ይሓይሽ ምሽማት?
ከመይ ጌርካ ባንክ ኪኽየድ
ባዕለይ’ዶ ሂወተይክፈርድ
ብበሊሕ ካራ ዘይተሳሕለ ብመብረድ
ኣብ ዓራት ሰፊሩ ናቕፋ
መተራኣስ ተሰሪሑ ብስፍያ
ሎሚ!ጸባ ሰተና ኣዒንትና ነዚ ዝረኣያ
ሻንጣ ተሰኪምካ ንባንክ
ትማሊ ከምዘይ ነበረ ኣብ ትርኣስካ
ዝተጠርያ ብዘይ ርህራሄሰብ ሸይጥካ
ፍልሰት መንእሰያት ዝተተሓዝካዮ መዲብካ
ዋይ !ዋይ! ዶ ሕጂ’ዶ ይሕሸካ?
ከይትበልዕ ንእሽቶ ከም ሰብካ
ሃገር ሃስያ ቁጠባ ዝዕላማኻ

ንህግደፍ ምድካም ተልእኮኻ
ኣባጎብየ ረሲዕካዮ ዲኻ?
ውዒሉ ሓዲሩ ከምዘረኻኽበልካ
ሎሚ! ጸባ ስቲና ብተበግሶኻ
ንኽፉፉት ዝሓለኽካሎም ማሕለኻ


ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ሰማእታትና
ዓወት ንሓፋሽ

ወልዳይ ተኸስተ / ማንሃይምን ከባቢኡን 21 11 2015

Read 1545 times